Harvard Law School

Aplikacja na Harvard Law School

I wszystko co powinieneś o tym wiedzieć.

1. Wprowadzenie
2. Oferta edukacyjna
3. Proces aplikacyjny
4. Finanse1. Wprowadzenie

Harvard Law School (HLS) jest powszechnie uważana za jedną z najlepszych szkół prawniczych w Stanach Zjednoczonych (wg rankingu US News & World Report, HLS zajmuje drugie miejsce, zaraz po Yale Law School). Studiuje na niej około 1 800 osób, z czego znakomita większość (ok. 1600 osób) to studenci programu J.D., kolejne 150 osób to studenci L.L.M., natomiast najmniejszą grupę stanowią studenci S.J.D. - ok. 50 osób. HLS szczyci się największą biblioteką prawniczą na świecie, a także bardzo selektywnym procesem aplikacyjnym, bowiem tylko około 11% kandydatów zostaje przyjętych. Jedną z najnowszych zmian w Harvard Law School jest wprowadzenie niestandardowego systemu oceniania - Honors/Pass/Low Pass. 93.7% studentów Harvard Law School posiada przynajmniej jedną ofertę pracy w momencie otrzymywania dyplomu ukończenia studiów.


2. Oferta edukacyjna

Harvard Law School oferuje następujące programy:
- J.D. (Juris Doctor) - trzyletnie studia prawnicze pierwszego stopnia (odpowiednik polskiego magisterium z prawa)
- L.L.M. (Master of Laws) - roczne studia magisterskie dla prawników
- S.J.D. (Doctor of Juridical Science) - wysoce selektywne studia doktoranckie (absolwenci S.J.D. wykładają na najlepszych szkołach prawniczych na świecie)
- Visiting Scholar/Researcher
Oprócz tego HLS oferuje również programy łączone: JD/MBA z Harvard Business School; JD/MPP lub MPA-ID z Harvard Kennedy School; JD/MPH z Harvard School of Public Health; JD/MUP z Graduate School of Design; JD/PhD z Graduate School of Arts and Sciences; oraz JD/LLM z Cambridge University w Wielkiej Brytani.

Juris Doctor (J.D.)
J.D. to podstawowy program prawniczy i jako taki charakteryzuje się odgórną strukturą, która dopiero z upływem czasu pozwala na większą swobodę, specjalizację i wybór własnych przedmiotów. Studenci J.D. podzieleni są na 1L, 2L i 3L, odpowiednio do ich rocznika. Każdy rocznik posiada około 550 studentów. Studenci pierwszego roku (1L) podzieleni są dalej na 7 sekcji (każda liczy około 80 studentów). Studenci danej sekcji mają razem większość zajęć w ramach "First Year Curriculum" - standardowego programu pierwszego roku narzuceonego przez władze uczelni. Oprócz tego studenci mogą uczestniczyć w tak zwanych "reading groups", liczących 10-12 studentów, które prowadzone są przez profesorów uczelni. Charakteryzują się one bardziej niestandardowymi zagadnieniami, ale nie są oceniane. Po pierwszym roku studenci wybierają własne przedmioty ("electives") zgodnie z ich zainteresowaniami. Wybór może być przytłaczający, albowiem HLS oferuje największą różnorodność programową na świecie. Studentom w wyborze pomagają między innymi zaprojektowane przez uczelnię "Programs of Study" w dziedzinach takich jak Criminal Justice, International and Comparative Law, Law and Business, Law and Government, Law and Social Change, a także Law, Science, and Technology. Bez względu na ukierunkowanie, J.D. sam w sobie jest dyplomem prawa amerykańskiego i po zdaniu odpowiedniego "bar exam" w danym stanie upoważnia do pracy jako prawnik na jego terenie.

Master of Laws (L.L.M.)
Master of Laws to roczny program pozwalający na stosunkowo duży stopień specjalizacji i samodzielności wyboru przedmiotów. Rocznie około 150 studentów z 60 różnych krajów uczestniczy w tym programie. L.L.M. słynie z różnorodności nie tylko kulturowej ale także doświadczeń i reprezentowanych systemów prawnych. Z wyjątkiem minimalnych wymogów (wypełnienie minimum 22 i maksimum 26 "godzin kredytowych"), studenci L.L.M. mogą dowolnie ułożyć swój rok na HLS, wybierając spośród ponad 250 przedmiotów i seminariów. Dokładne wymogi różnią się dla studentów: ci, którzy posiadają dyplom J.D. z amerykańskiej uczelni, muszą obowiązkowo zdać jeden przedmiot z teorii prawa lub prawoznawstwa, a także napisać pracę "L.L.M. Paper" albo dłuższą "L.L.M. Thesis"; natomiast studenci, którzy kończyli prawo za granicą muszą zdać jeden z przedmiotów prawa amerykańskiego (Civil Procedure, Constitutional Law, Contracts, Corporations, Criminal Law, Property, Taxation lub Torts), a także napisać 75-100 stronnicową "L.L.M. Paper", "dłuższą L.L.M. Thesis" albo 25 stronnicowy esej spełniający wymogi uczelni.

Doctor of Juridical Science (S.J.D.)
S.J.D. to najbardziej zaawansowany program prawniczy na Harvardzie, a jego studenci to w większości najlepsi absolwenci Harvardzkiego L.L.M. Jest on kierowany do osób aspirujących do kariery akademickiej w najlepszych instytucjach prawniczych na świecie.

Visiting Scholar/Researcher
Program umożliwia pełne korzystanie z zasobów bibliotecznych Harvardu oraz bycie słuchaczem na dowolnych zajęciach za pozwoleniem profesora, jednak nie jest on w żaden sposób ustrukturyzowany i nie kończy się dyplomem.


3. Proces Aplikacyjny

Każdy z programów ma własne wymagania aplikacyjne, które często pomagają określić, który program jest dla kandydata najodpowiedniejszy:
- J.D. - posiadanie tytułu BA/BSc (czteroletnie studia licencjackie) lub jego odpowiednika (np. trzyletni licencjat z Wielkiej Brytani, pięcioletnie studia w Polsce, itd.) w dowolnej dziedzinie, oraz konieczność zdania egzaminów LSAT
- L.L.M. - posiadanie tytułu J.D., L.L.B. lub magisterium z prawa
- S.J.D. - posiadanie tytułu L.L.M. z Harvardu lub innej wiodącej szkoły prawniczej w Stanach Zjednoczonych

J.D.
Aplikanci do programu J.D. są oceniani holistycznie. Pod uwagę brane są oceny z poprzednich studiów (ważne: nie można ubiegać się o miejsce w programie J.D. zaraz po szkole średniej, uprzednio należy skończyć studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku), wyniki egzaminu LSAT, doświadczenie zawodowe i osobiste, listy rekomendacyjne, esej aplikacyjny oraz zajęcia dodatkowe. Ważne są nie tylko wyniki akademickie ale także osobowość i szeroko rozumiany potencjał.

W przypadku studentów przyjętych do "Class of 2013" (rocznik kończący HLS wiosną 2013 r.), 7610 osób złożyło podanie a 833 (11%) zostało przyjętych. 561 osób zdecydowało się podjąć studia. Jeśli chodzi o średnią ocen, środkowe 50% (wszyscy przyjęci z wyjątkiem najlepszych i najgorszych 25%) miało GPA w przedziale 3.78-3.96 (maksymalna GPA to 4.00) i wyniki z LSAT w przedziale 171-176 (maksymalny wynik to 180). 72% przyjętych osób miało przynajmniej rok przerwy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, a 52% miało przynajmniej dwa lata przerwy. Łącznie reprezentowane były 42 stany i 22 kraje.

W przeciwieństwie do wielu innych szkół w obrębie Harvardu, HLS stosuje tak zwaną "rolling admission". W tym systemie decyzje podejmowane są na bieżąco - tak więc im wcześniej złożone podanie tym większe szanse na przyjęcie. Podania należy składać na rok przed planowanym rozpoczęciem studiów - jeśli chodzi o aplikantów na program rozpoczynający się we wrześniu 2011 r., podania można było składać od 15 września 2010 r. a ostateczny termin upłynął 1 lutego 2011 r. Złożona aplikacja jest następnie oceniana przez minimum dwie, a czasem nawet pięć osób; w tym okresie niektórzy kandydaci mogą zostać poproszeni o odbycie telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzje przekazywane są najwcześniej po kilku tygodniach od złożenia podania, a najpóźniej pod koniec kwietnia w każdym cyklu aplikacyjnym.

Aplikanci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia poza Stanami Zjednoczonymi muszą przesłać wykaz ocen przez specjalny system: LSAC's Credential Assembly Service. Szczegółowe informacje dla aplikantów z zagranicy na temat studiów J.D., procesu aplikacyjnego i finansów dostępne są na stronie International J.D. Applicants.

L.L.M.
Kandydaci do programu L.L.M. powinni posiadać dyplom prawa pierwszego stopnia (J.D. z amerykańskiej instytucji, lub J.D./L.L.B/odpowiednik z zagranicznej instytucji). Rocznie około 1500 kandydatów ubiega się o 150 miejsc, dlatego o przyjęcie jest niezwykle trudno. Pod uwagę brany jest ranking ocen studenta ze studiów prawniczych pierwszego stopnia (J.D.), a także listy polecające, inne osiągnięcia i wyróżnienia oraz konkretne zainteresowania zawodowe. Aplikanci z zagranicy powinni wykazać szczerą chęć powrotu do ojczystego kraju po ukończeniu studiów, aby dalej rozwijać profesję prawniczą w swoim kraju, czy to w zakresie akademickim, rządowym, pozarządowym czy w oragnizacjach międzynarodowych. Aplikanci ze Stanów Zjednoczonych na ogół muszą mieć dwa lub trzy lata doświadczenia zawodowego oraz plany odnośnie akademickiej kariery i nauczania prawa.

Termin składania aplikacji przypada na początek grudnia (np. 1 grudnia 2010 r. dla kandydatów rozpoczynających studia we wrześniu 2011 r.), jednak Admissions Office poleca przesłanie aplikacji do połowy listopada. Wszystkie materiały aplikacyjne (oceny, listy rekomendacyjne, wyniki egzaminu TOEFL dla obcokrajowców, a także formularz aplikacyjny dostępny w internecie) muszą zostać dostarczone przed terminem. Wszyscy aplikanci z zagranicy, którzy nie ukończyli swojej edukacji prawniczej pierwszego stopnia w całości po angielsku muszą zdać egzamin TOEFL z odpowiednim wynikiem (wymagane minimum to 600 punktów z wersji papierowej lub 100 punktów z wersji internetowej; dodatkowe wymogi odnośnie każdej sekcji TOEFL są także określone). Internetowy formularz aplikacyjny na program L.L.M. dostępny jest na stronie Online Application for Harvard Law School Graduate Program.

S.J.D.
Rocznie tylko 10-12 osób przyjmowanych jest do programu S.J.D. Warunkiem przyjęcia jest dyplom L.L.M. z Harvardu lub innej wiodącej szkoły prawa, choć ma to miejsce bardzo rzadko. Więcej o szczegółach procesu rekrutacyjnego można przeczytać na stronie Application Information for Doctor of Juridical Science (S.J.D.) Program.


4. Kwestie finansowe

Opłaty, oraz dostępna pomoc finansowa, różnią się pomiędzy programami.

J.D.
HLS szacuje roczne opłaty (czesne, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, transport, książki) na 72 600 USD.

W przypadku programu J.D., Harvard Law School naprawdę stara się, aby każdy przyjęty kandydat mógł rozpocząć studia przyznając wszystkie stypendia na zasadzie "need-based". HLS nie przyznaje żadnych stypendiów naukowych lub "full-ride" - pełnych stypendiów (minimalna wymagana opłata to 2 500 USD aby zachęcić studentów do pracy w wakacje). Dodatkowo HLS oferuje tak zwany "Low Income Protection Plan", który oferuje pomoc studentom, którzy decydują się na karierę w sektorze publicznym lub pozarządowym (zdecydowanie mniej lukratywna opcja niż kariera w sektorze prywatnym). Informacje na ten temat można uzyskać na stronie Low Income Protection Plan (LIPP).

L.L.M.
Roczne czesne L.L.M. wynosi obecnie 47 600 USD, a dodatkowe koszty (zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, inne opłaty) wyceniane są na 25 200 USD (łącznie przynajmniej 72 800 USD). Dostępna jest pomoc finansowa, jednak bezzwrotne granty średnio opiewają tylko na połowę kwoty czesnego (niemniej jednak w specjalnych przypadkach większe kwoty są przyznawane). Poza tym dostępne są niskooprocentowane kredyty oraz możłiwość pracy na kampusie.

S.J.D.
Roczne czesne S.J.D. wynosi obecnie 45 450 USD, a dodatkowe koszty (zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, inne opłaty) wyceniane są na 24 950 USD. Harvard Law School oferuje jednak stypendia dla studentów, którzy nie są w stanie zapłacić pełnej kwoty.


Autor:
Magdalena Kala '13
Redakcja:
Piotr Hołysz '07

  • Odwiedź stronę Harvard Law School
Poznaj nas lepiej!

Zarząd Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa wybierany jest w ostatni piątek kwietnia podczas jednego z cotygodniowych spotkań Towarzystwa. Poznaj jego obecnych członków!

Statut Towarzystwa

Zapoznaj się z oficjalnym statutem Polskiego Towarzystwa na Harvardzie działającego od blisko 25 lat.

Media

Wybrane artykuły prasowe traktujące o lub opublikowane przez członków Polskiego Towarzystwa na Harvardzie. Jak wygląda ich życie? Co robią po studiach?